Advokátní kancelář Kaiser

Kdo jsme

Advokátní kancelář tvoří v současné době 4 advokáti a 3 advokátní koncipienti. Advokáty kanceláře stručně představujeme:

JUDr. Tomáš Kaiser

JUDr. Tomáš Kaiser

V roce 1979 absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s prospěchem "výborně". V roce 1980 složil rigorózní zkoušku.

Od r. 1979 působil jako advokátní koncipient v Praze, zaměřoval se zejména na otázky obhajob v hospodářských deliktech pod vedením JUDr. Vladimíra Bočkovského.

V r. 1983 složil advokátní zkoušky s výtečným prospěchem a od té doby působí jako advokát.

Zkušenosti v oblasti komunálního práva získal při výkonu funkce náměstka primátora hl. m. Prahy.

Je členem trestně právní sekce a Kontrolní rady České advokátní komory, působil jako rozhodce Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha,a.s.

Zaměřuje se především na právo trestní (zejména problematiku obhajoby ve věcech závažných hospodářských, daňových a majetkových deliktů), smluvní i spornou agendu. Své zkušenosti uplatňuje i ve složitých případech rodinného práva, je spolupracovníkem Institutu partnerských vztahů (www.ipav.cz).

Mgr. Marek Šimák

V roce 2000 absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již před absolutoriem začal  pracovat v AK Kaiser, kde následně nastoupil jako advokátní koncipient. V roce 2003 složil advokátní zkoušky a od roku 2004 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Působí také mj. jako předseda Pořádkové komise Jockey Clubu České republiky.

Zaměřuje se zejména na oblast obchodního práva se specializací na korporační právo, problematiku projektového financování a developmentu, akvizice, fúze, cenné papíry, finanční právo a související obchodně smluvní agendu.

Mgr. Jana Ignatoková

V roce 2004 absolvovala studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po absolutoriu nastoupila jako advokátní koncipientka v AK Kaiser. V roce 2007 složila advokátní zkoušky a od téhož roku je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. V rámci výkonu advokacie má oprávnění ověřovat podpisy na listinách.

Právní pomoc poskytuje zejména v oblasti sporné i nesporné civilní agendy (práva k nemovitostem a katastr nemovitostí, smlouvy, právo rodinné a právo duševního vlastnictví), korporačního práva a správního práva (stavební a územní řízení aj.).

Mgr. Štěpán Tyl

V roce 2006 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, při kterém absolvoval civilněprávní a trestněprávní stáž u Obvodního soudu pro Prahu 10. Po absolutoriu nastoupil do AK Kaiser jako advokátní koncipient, kde působil po celou dobu své koncipientské praxe. Advokátní zkoušky složil s vyznamenáním v roce 2009 a nyní působí v AK Kaiser jako advokát.

Zaměřuje se zejména na právo obchodní (především inominátní smluvní agendu), právo občanské (závazkové právo, nájemní právo aj.), právo pracovní a problematiku rozhodčího řízení.